စက်ရုံခရီးစဉ်

loading the pvc flooring

အဆိုပါ PVC အခင်း loading

factory photo

စက်ရုံပုံ

production line

ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း

normal packing

ပုံမှန်ထုပ်ပိုး

on 126 Guangzhou Fair

၁၂၆ ကွမ်ကျိုးပြပွဲတွင်